Algemene voorwaarden

Definities

I. In dit document wordt verstaan onder de volgende woorden:

1. “afnemer”: de organisatie of persoon die goederen koopt
2. “goederen”: de door de verkoper aan de koper te leveren artikelen;
3. “intellectuele-eigendomsrechten”: alle octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, handelsmerken, knowhow en alle andere vormen van intellectueel eigendom waar ter wereld afdwingbaar zijn.

 

Ii. “Verkoper” betekent Groot-Brittannië Construction Parts Ltd, Booms Farm garage, Coggeshall Road, Earls CO6, Essex, 2JX, Verenigd Koninkrijk

 

Iii. Algemene

1. deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper met uitsluiting van alle andere voorwaarden die worden genoemd, aangeboden of ingeroepen door de koper, hetzij in onderhandeling of in enig stadium in de betrekkingen tussen de partijen , met inbegrip van alle standaard of gedrukte voorwaarden die door de koper worden aangeboden, tenzij de koper uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat hij dergelijke voorwaarden wenst toe te passen en dit door de verkoper schriftelijk is erkend.

 

2. elke wijziging van deze algemene voorwaarden (met inbegrip van eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen de partijen) is niet van toepassing, tenzij schriftelijk overeengekomen door de verkoper.

 

Iv. Prijs en betaling

1. de prijs is de aanbevolen verkoopprijs minus overeengekomen korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. De prijs is exclusief BTW of andere toepasselijke kosten.

 

2. kredietvoorwaarden kunnen worden aangeboden onder voorbehoud van bevredigende krediet gecontroleerd van de koper door de verkoper. Het aanbod van het krediet zal worden naar eigen goeddunken van de verkoper.

 

3. Wanneer het krediet wordt aangeboden betaling van de prijs en de BTW en alle andere toepasselijke kosten verschuldigd zijn binnen 30 dagen na de datum van de factuur geleverd door de verkoper, tenzij anders overeengekomen schriftelijk. In gevallen waarin het krediet wordt niet aangeboden betaling nodig zal zijn voordat de vrijgave van de goederen door de verkoper.

 

4. de verkoper heeft het recht om rente op achterstallige facturen in rekening te brengen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd wordt van dag tot dag tot de datum van betaling met een tarief van 2 procent per jaar boven het basistarief van de nationale Westminster Bank

 

5. Indien de betaling van de prijs of een deel daarvan niet op de vervaldag geschiedt, heeft de verkoper het recht om:

A. verlangen dat de levering vooraf wordt betaald met betrekking tot goederen die niet eerder zijn geleverd;

B. weigeren de levering van niet geleverde goederen te doen zonder enige aansprakelijkheid, ongeacht de koper voor niet-levering of enige vertraging in de levering;

 

V. Beschrijving

Elke beschrijving die op de goederen wordt gegeven of wordt toegepast, wordt uitsluitend bij wijze van identificatie gegeven en het gebruik van een dergelijke beschrijving vormt geen verkoop per beschrijving. Voor het vermijden van twijfel, bevestigt de koper hierbij dat het op geen enkele wijze op om het even welke beschrijving wanneer het aangaan van de overeenkomst vertrouwt.

Vi. Monster

Wanneer een monster van de goederen door de koper wordt getoond en geïnspecteerd, aanvaarden de partijen dat een dergelijk monster representatief is in de natuur en het grootste deel van de bestelling enigszins kan afwijken ten gevolge van het fabricageproces.

Vii. Levering

1. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats op het door de koper opgegeven adres, of zo dicht mogelijk bij de door de koper gevraagde datum. De koper dient alle regelingen te treffen die nodig zijn om de levering van de goederen te doen wanneer zij voor levering worden aangeboden.

2. Indien de verkoper niet in staat is de goederen te leveren wegens handelingen of omstandigheden die onder de controle van de koper liggen, is de verkoper gerechtigd de goederen in bewaring te geven totdat de levering kan worden aangetast en is de koper aansprakelijk voor eventuele kosten Asso ciated met een dergelijke opslag.

3. eventuele schade, tekorten, over leveringen en gedupliceerde bestellingen moeten worden gemeld aan de verkoper binnen 14 dagen na ondertekende ontvangst om vervanging of terugbetaling mogelijk te maken.

 

Viii. Risico

Het risico van de goederen wordt bij ontvangst van de goederen aan de koper doorgeven. Wanneer de koper ervoor kiest de goederen zelf te innen, zal het risico lopen wanneer de goederen aan het product worden toevertrouwd of voor de verzameling worden gereserveerd, afhankelijk van de eerste plaats.

 

Ix. Titel

De titel in de goederen zal niet aan de koper doorgeven tot de verkoper volledig voor de goederen is betaald.

 

X. TERUGGAVE VAN ONGEBRUIKTE GOEDEREN

1. alle goederen worden verkocht op vaste verkoop basis, dat wil zeggen dat de verkoper geen goederen terugneemt die niet vereist of verkocht worden door de koper, tenzij anders overeengekomen, in welk geval de volgende voorwaarden van toepassing zijn.

 

2. elke teruggave moet door een vertegenwoordiger van de verkoper worden toegestaan voordat een krediet wordt gegeven.

 

3. Wanneer de verkoper akkoord gaat met de teruggave van goederen die niet beschadigd zijn, zal de koper verantwoordelijk zijn voor de kosten van vervoer en zal ervoor zorgen dat ze zorgvuldig worden verpakt om eventuele schade in transit te voorkomen. De verkoper is niet verplicht om goederen te accepteren die op enigerlei wijze beschadigd zijn. De verkoper accepteert alleen retourzendingen die worden weergegeven in de lijst huidige publicatie van verkopers.

 

4. creditering van de verschuldigde of betaalde bedragen zal alleen worden gegeven voor goederen die in verkoopbare toestand zijn.

 

Xi. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. de verkoper is niet aansprakelijk voor alle verliezen of schade geleden door de koper dan de contractprijs.

 

2. niets in deze voorwaarden wordt uitgelegd om de aansprakelijkheid van de verkoper voor overlijden of lichamelijk letsel te beperken of uit te sluiten ten gevolge van nalatigheid van de verkoper of die van zijn werknemers of agenten.

 

Xii. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit of ontstaan als gevolg van de nakoming van deze overeenkomst, zullen, voor zover dit nog niet het geval is, de absolute eigendom van de verkoper worden, en de koper zal alles doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat deze rechten in de verkoper door de uitvoering van passende instrumenten of het maken van overeenkomsten met derden.

 

Xiii. Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim om een van haar verplichtingen uit te voeren indien de vertraging of mislukking voortvloeit uit gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot daden van God, stakingen, lock-outs, ongevallen, oorlog, brand, uitsplitsing van installaties of machines of tekorten of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke bron van levering, en de verkoper heeft recht op een redelijke uitbreiding van zijn verplichtingen. Indien de vertraging voortduurt zolang de verkoper onredelijk acht, kan hij, zonder aansprakelijkheid van zijn kant, het contract beëindigen.

 

Xiv. RELATIE VAN DE PARTIJEN

Niets in deze voorwaarden zal worden opgevat als het vaststellen of impliceren van een partnerschap of joint venture tussen de partijen en niets in deze algemene voorwaarden wordt geacht te construeren een van de partijen als de agent van de andere.

 

Xv. TOEWIJZING EN ONDERAANNEMING

Het contract tussen de koper en verkoper voor de verkoop van goederen zal niet worden toegewezen of overgedragen, noch de nakoming van enige verplichting in onderaanneming, in beide gevallen door de koper, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

Xvi. Opheffing

Het falen van een van beide partijen om te allen tijde of voor enige periode een of meer van de voorwaarden in dit document te handhaven, zal geen afstand doen van hen of van het recht te allen tijde later alle voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen.

 

Xvii. Scheidbaarheid

Indien een termijn of bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, om welke reden dan ook, door een bevoegde rechtbank, zal deze bepaling worden verbroken en zal de rest van de bepalingen hiervan volledig van kracht blijven als Indien deze voorwaarden waren overeengekomen met de ongeldige, illegale of niet afdwingbare bepaling geëlimineerd.

 

Xviii. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en de partijen hierbij te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.